Sacrebleu! Euro Disney’s $569 million bailout Disneyland Paris debt

Disneyland Paris debt